Allmänna villkor

1. Inledning

Nedan följer en mängd stelt beskrivna bestämmelser som du tyvärr behöver godkänna innan du börjar använda Parslys tjänster.

Ps. Till alla ekonomichefer som vill säkerställa att tjänsten de facto är kostnadsfri så kan ni hoppa till punkt 3.3.

2. Definitioner m.m.

2.1 Följande ord och begrepp ska ha den innebörd som anges nedan:

Med Allmänna Villkor avses dessa allmänna villkor.

Med Anonymiserad Data avses Data som är rensad från (i) sådana uppgifter som gör att den går att spåra till Kunden samt (ii) sådana personuppgifter som följer av punkt 5 nedan.

Med Data avses (i) all information om Kunden som tillgängliggörs för Parsly av Kunden manuellt, och/eller automatiskt tex. via ihopkopplade affärssystem, vid påbörjandet och under användandet av Tjänsten (såsom rättningar och tillägg till leverantörsfakturor, inventariesaldon och räkenskapsinformation); och (ii) all information som förekommer på fakturor och liknande underlag som processas i Tjänsten (såsom information om leverantörer, köpta eller beställda varor och tjänster, priser, rabatter, kvantiteter, kvaliteter och betalningsvillkor).

Med Parsly avses Hospitad AB, organisationsnummer 559225-2844.

Med Kund avses användare av Tjänsten.

Med Kundavtalet avses dessa Allmänna Villkor tillsammans med övriga villkor som (i) överenskoms med Kunden vid beställningen av Tjänsten och (ii) från tid till annan överenskoms med Kunden.

Med Tjänsten avses Parslys tjänster som tillgängliggörs via parsly.com, innefattande bl.a. funktionaliteten där fakturor från Kundens leverantörer går via Parsly som avläser all information som förekommer på fakturan, såsom information om köpta varor och tjänster, priser, rabatter, kvantiteter, kvaliteter, betalningsvillkor och information om leverantörerna, i syfte att leverera inköpsstatistik, prisstatistik och annan information till Kunden för att Kunden ska kunna följa och optimera sina inköp.

2.2 Dessa Allmänna Villkor gäller vid Parslys tillhandahållande av Tjänsten till Kunden i den utsträckning inte annat följer av Kundavtalet.

3. Parslys rättigheter och skyldigheter

3.1 Tillhandahållandet av Tjänsten

3.1.1 Parsly förbinder sig att tillhandahålla Tjänsten till Kunden i enlighet med villkoren i Kundavtalet.

3.1.2 Parsly garanterar inte att informationen som genereras till Kunden genom Tjänsten är tillförlitlig eller komplett och Parsly tar inget ansvar för de beslut och åtgärder som Kunden fattar i sin verksamhet med stöd av den erhållna informationen.

3.1.3 Målsättningen är att Tjänsten ska vara tillgänglig vid varje tidpunkt, men Parsly lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet och Kunden är medveten om att Tjänsten kan vara tillfälligt stängd t.ex. pga. underhåll eller tekniska problem.

3.2 Avtalstid

3.2.1 Kundavtalet träder ikraft vid Kundens godkännande av Kundavtalet på sätt som anges i Tjänsten vid Tjänstens påbörjande.

3.2.2 Parsly och Kunden äger rätt att när som helst avsluta Tjänsten. Tjänsten ska anses avslutad när meddelande därom avsänts till den andra parten.

3.3 Avgifter

Tjänsten tillhandahålls avgiftsfritt för Kunden om inte annat har överenskommits i Kundavtalet.

3.4 Sekretess m.m.

3.4.1 Parsly förbinder sig att inte till tredje man avslöja Data med undantag för (i) vid normalt nyttjande av Data inom ramen för Parslys utförande av Tjänsten (innefattande rätt att delge Data till av Parsly anlitade underleverantörer) och (ii) Anonymiserad Data.

3.4.2 Ovan sekretessförbindelse gäller inte om Parsly är skyldig att delge Data till följd av (i) lag eller beslut av domstol eller annan myndighet, (ii) tillämpliga börsregler; eller (iii) informationen har delgivits professionella rådgivare som är bundna av sekretessplikt avseende all information de delgivits.

3.4.3 Sekretessförbindelsen gäller vidare inte vid Parslys delgivande av Data (i) till potentiella förvärvare av, eller investerare i, Parsly eller av bolag ingående i samma koncern som Parsly, (ii) till annat bolag ingående i samma koncern som Parsly, och (iii) till samarbetspartners; under förutsättning att Parsly försäkrat sig om att mottagaren kommer hålla Data konfidentiell.

3.4.4 Parsly äger rätt att i sin marknadsföring, oavsett form, ange att Kunden använder Tjänsten och i sådana sammanhang återge Kundens namn och/eller varumärke.

3.5 Immateriella rättigheter och rätten till Data

3.5.1 Kunden förbinder sig att inte (i) ändra Tjänsten och inte heller utföra s.k. reversed engineering, disassembly eller dekompilering av Tjänsten eller tillåta tredje man att göra detsamma; (ii) kopiera Tjänsten eller tillåta tredje man att kopiera Tjänsten; eller (iii) till tredje man licensiera, sälja, överlåta, hyra ut eller olovligen tillgängliggöra Tjänsten.

3.5.2 Parsly äger, oaktat vad som i övrigt följer av dessa Allmänna Villkor, rätt att fritt (dvs. vederlagsfritt och utan några begränsningar i tid och rum) använda, behandla och disponera Anonymiserad Data för egna ändamål, inklusive rätt att sälja, licensiera ut och/eller delge Anonymiserad Data till tredje man såväl enskilt som i aggregerad form och/eller i kombination med annan data. Denna rätt till Anonymiserad Data gäller även obegränsat i tid efter att Tjänsten har avslutats.

3.5.3 Äganderätten till Tjänsten, dess funktionalitet och dess grafiska utformning, inklusive alla sammanhörande immateriella rättigheter och tillgångar, såsom innehållet i databaser uppbyggda helt eller delvis av Data från Kunden, tillhör exklusivt Parsly.

3.6 Ansvar

3.6.1 Parsly ansvarar för skada som uppstår på grund av Parslys tillhandahållande av Tjänsten eller för dröjsmål eller fel endast i den mån det beror på Parslys vårdslöshet. Parsly är i sådana fall endast skyldig att utge skadestånd, med nedan angivna begränsningar, varvid Kunden inte äger rätt att göra gällande annan påföljd.

3.6.2 Parslys skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till den avgift Kunden erlagt för Tjänsten under de 12 månader som närmast föregått skadetillfället (om någon). Parsly ansvarar dock inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada, förlust eller kostnad inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

3.6.3 Kunden går förlustig rätten till skadestånd om krav därom inte skriftligen framställs utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från det att skadan upptäckts, dock senast inom ett (1) år från dagen för det att Tjänsten avslutats.

4. Kundens skyldigheter och ansvar

4.1 Tillhandahållandet av Data

Kunden är skyldig att försäkra sig om att Parsly har tillgång till Data. Kunden ska löpande och efter bästa förmåga tillse att Data är korrekt och korrigera felaktig Data.

4.2 Kundens ansvar gentemot tredje man m.m.

Kunden är skyldig att tillse att Kundens användning av Tjänsten (i) inte står i strid med vid var tid gällande och tillämpliga lagar och regler; och (ii) inte är förbjuden eller inskränkt enligt Kundens avtal eller överenskommelser med sina leverantörer eller annan tredje man.

4.3 Skadelöshetsförbindelse

Kunden ansvarar för all skada som Parsly kan förorsakas på grund av Kundens nyttjande av Tjänsten samt för brott mot någon bestämmelse i Kundavtalet och förbinder sig att betala och hålla Parsly skadelös från samtliga krav som på grund därav kan riktas mot Parsly. Kunden ska även ersätta Parsly samtliga kostnader, av vad slag de vara må, som kan komma att uppstå i samband med att sådant krav riktas mot Parsly.

5. Behandling av personuppgifter

5.1 Dokument

De dokument och den information som Parsly hanterar för Kundens räkning i samband med Parslys tillhandahållande av Tjänsten kan innehålla personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter till representanter för företag och organisationer som Kunden har affärsrelationer med. Detta blir främst aktuellt för det fall de fakturor som hanteras av Parsly innehåller information om kontaktperson/fakturareferens. Kunden och Parsly är överens om att Kunden är personuppgiftsansvarig och Parsly personuppgiftsbiträde för sådan behandling och att denna punkt 5 ska anses utgöra parternas personuppgiftsbiträdesavtal enligt artikel 28.3 GDPR.

5.2 Personuppgifter

Parsly använder Kundens personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och Kundavtalet, samt för att ge Kunden erbjudanden, rådgivning och annan service per e-post eller på annat sätt. Parsly åtar sig att endast behandla personuppgifter enligt Kundens dokumenterade instruktioner, i minsta möjliga omfattning, och enbart för att kunna tillhandahålla Tjänsten till Kunden och fullgöra sina förpliktelser enligt Kundavtalet, eller med Kundens samtycke. 

5.3 Tystnadsplikt

Parsly säkerställer att alla som behandlar personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

5.4 GDPR

5.4 Parsly förbinder sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt artikel 32 GDPR. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av i) de tekniska möjligheter som finns, ii) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, iii) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna; och iv) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. Parsly ska vidare genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, hjälpa Kunden att fullgöra sina skyldigheter gentemot de registrerade samt bistå Kunden med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32 – 36 GDPR fullgörs.

5.5 Kunds tillgång till information

Parsly ska ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som framgår av artikel 28 GDPR har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar och inspektioner som görs av Kunden eller av annan revisor som utsetts av Kunden.

5.6 Behandling av personuppgifter

När Parslys behandling av personuppgifterna i enlighet med dessa Allmänna Villkor upphör ska Parsly, beroende på vad Kunden väljer, radera eller återlämna de av Kundens personuppgifter som Parsly då har i sin besittning och radera eventuella kopior såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt annan tvingande lagstiftning.

5.7 Underbiträden

Genom accepterandet av dessa Allmänna Villkor lämnar Kunden ett allmänt godkännande för Parsly att anlita underbiträden. Parsly ska informera Kunden om sina avsikter att anlita ett nytt eller ersätta ett underbiträde, så att Kunden har möjlighet att göra invändningar mot en sådan förändring. För det fall Kunden vill göra en invändning ska invändningen samt skälen därtill vara Parsly tillhanda inom 14 dagar från att förändringen meddelats av Parsly, varvid parterna ska gemensamt söka en samförståndslösning.

6. Övrigt

6.1 Force majeure

Parsly ansvarar inte för skada eller brister i Tjänsten som kan antas ha sin grund i force majeure eller liknande förhållanden. Parsly är således befriad från ansvar mot Kunden om Parsly förhindras fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Parslys kontroll eller förmåga och som Parsly inte skäligen kunnat förväntas förutse vid tillhandahållandet av Tjänsten till Kunden eller vid Kundens användning av Tjänsten och vars följder Parsly inte heller skäligen kunnat ha undvikit eller övervunnit; eller om Parsly förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, pandemi, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse, allmän brist på kommunikationstjänster till eller inom nätverket, eller liknande omständigheter.

6.2 Överlåtelse

6.2.1 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Kundavtalet utan den andra partens skriftliga godkännande om inte annat följer av Kundavtalet.

6.2.2 Parsly äger dock rätt att utan Kundens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Kundavtalet till annat bolag ingående i samma koncern som Parsly, samt till tredje man i samband med överlåtelse av den del av Parslys verksamhet där Tjänsten ingår. Parsly äger alltid rätt att överlåta rätten till betalningar från Kunden till tredje man.

6.3 Passivitet

Parslys underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Kundavtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till användandet av Tjänsten eller Kundavtalet ska inte innebära att Parsly frånfallit sin rätt i sådant avseende.

6.4 Kontakt och meddelanden

6.4.1 Samtliga meddelanden till Parsly ska ske i skriftlig form via brev till den i aktiebolagsregistret registrerade adressen eller till den e-postadress som anges på Parslys hemsida www.parsly.com.

6.4.2 Meddelande avsänt per post ska anses ha kommit Parsly till handa fem (5) vardagar efter avsändandet. Meddelande avsänt via e-post ska anses ha kommit Parsly tillhanda den dag det avsändes under förutsättning att mottagande bekräftats.

6.5 Bestämmelses ogiltighet

Om domstol skulle finna att någon bestämmelse i Kundavtalet helt eller delvis är ogiltig, ska bestämmelsen i övriga delar liksom alla övriga bestämmelser i Kundavtalet vara gällande i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

6.6 Ändringar av Kundavtalet och Allmänna Villkoren

Parsly äger rätt att ensidigt ändra och lägga till villkor i Kundavtalet och Allmänna Villkoren (innefattande rätt att avgiftsbelägga Tjänsten samt införa tilläggsvillkor vid lansering av påbyggnadsmoduler i Tjänsten). Ändringar och tillägg träder i kraft en (1) månad efter att de meddelats Kunden och Kunden erinras härvid om den möjlighet Kunden har att alltid kunna avsluta Tjänsten enligt vad som följer av punkt 3.2.2 ovan om Kunden finner att sådana ändringar och/eller tillägg inte kan accepteras. Oaktat det föregående äger Parsly alltid rätt att utan skyldighet att meddela Kunden och med omedelbar verkan ändra och lägga till villkor i Kundavtalet och Allmänna Villkoren som är av redaktionell karaktär och/eller som inte innebär någon nackdel för Kunden.

7. Tvist och tillämplig lag

Tvister som uppstår i anledning av användandet av Tjänsten och/eller i anledning av Kundavtalet ska prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska därvid tillämpas utan hänsyn till dess lagvalsprinciper.

Vägen till smartare inköp och mer tid för din passion